12:35 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. 19:27 Nang magkagayo'y sinabi niya sa alagad, Narito, ang iyong ina! Scripture: John 1:25–34. 8:35 At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man. 1:6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. 12:50 At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Sinabi niya, Ako nga. 5:39 Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una. 5:6 Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? 6:32 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kunin ninyo siya, at ipako ninyo siya sa krus: sapagka't ako'y walang masumpungang kasalanan sa kaniya. 13:22 Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. 15:8 Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. 8:54 Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anoman: ang aking Ama'y siyang lumuluwalhati sa akin; na tungkol sa kaniya'y sinasabi ninyo, na siya'y inyong Dios; 8:55 At hindi ninyo siya napagkilala: nguni't nakikilala ko siya; at kung aking sasabihin, na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo, na sinungaling: datapuwa't nakikilala ko siya, at tinutupad ko ang kaniyang salita. ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? Behold the Lamb of God. 4:25 Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. 6:69 At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. 16:30 Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. We do not [d]know what He is saying.”. 4:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. 3:7 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 4:43 At pagkaraan ng dalawang araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. 1:33 At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kaniya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. 5:47 Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 13:12 Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 19:31 Ang mga Judio nga, sapagka't noo'y Paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa sabbath (sapagka't dakila ang araw ng sabbath na yaon), ay hiniling nila kay Pilato na mangaumog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mangaalis doon. 6:8 Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. New King James Version (NKJV), “These things I have spoken to you, that you, They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. ay tumanggap tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala. 14:9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 3:20 Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? paano ngang nakakakita siya ngayon? 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 11:46 Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 10:1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 10:38 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? 7:26 At narito, siya'y hayag na nagsasalita, at walang anomang sinasabi sila sa kaniya. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. The abiding of His words in them is the means by which, and the proof that they do abide in Him. 14:1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. I came forth from the Father and have come into the world. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 18:38 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? 1:45 Nasumpungan ni Felipe si Natanael, at sinabi sa kaniya, Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. 12:23 At sinagot sila ni Jesus, na nagsasabi, Dumating na ang oras, na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin. 10:15 Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. 4:7 Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. 10:36 Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 11:39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 11:1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. He is now passing from the figure, which recurs again only in John 15:8; John 15:16. 1:10 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Noon nga'y araw ng sabbath. 14:2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At sinabi niya sa mga Judio, Narito, ang inyong Hari! 19:37 At sinabi naman sa ibang kasulatan, Magsisitingin sila sa kaniya na kanilang pinagulusanan. But these things I have told you, that when. 20:3 Umalis nga si Pedro, at ang isang alagad, at nagsitungo sa libingan. 10:24 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? John 16:15, ESV: "All that the Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you." 13:27 At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. 16:20 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon. 10:31 Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. 7:20 Sumagot ang karamihan, Mayroon kang demonio: sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? 5:21 Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. 14:20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Used by permission. 7:46 Nagsisagot ang mga punong kawal, Kailan ma'y walang taong nagsalita ng gayon. Datapuwa't nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kaniyang ina, at ang kapatid ng kaniyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 6:13 Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. 14:7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 2:3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 16:28 Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 21:3 Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. 13:15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. John Piper Nov 9, 2008 189 Shares Sermon. 21 (W)A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. 3:23 At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. 15:2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 18:12 Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. Scripture: John 1:14–18. 15 ¶ If ye loue me, keepe my commandements. 9:12 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon siya? 12:19 Ang mga Fariseo nga'y nangagsangusapan, Tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anomang ikapanaig; narito, ang sanglibutan ay sumusunod sa kaniya. 1:32 At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya. 12:16 Ang mga bagay na ito ay hindi napagunawa ng kaniyang mga alagad sa pasimula: nguni't nang si Jesus ay maluwalhati na, ay saka nila naalaala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kaniya, at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kaniya. 11:53 Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. This Is He Who Baptizes with the Holy Spirit. 14:19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 18:10 Si Simon Pedro nga na may tabak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kaniyang kanang tainga. 18:23 Sinagot siya ni Jesus, Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan; datapuwa't kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? 4:27 At sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae; gayon ma'y walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? 5:16 At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 4:1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan. have believed that I came forth from God. 7:44 At ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin; datapuwa't walang taong sumunggab sa kaniya. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. 8:18 Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. John 16:33(NASB) Verse Thoughts So often the comforting statements of the Lord Jesus are designed to link a wonderful promise of God to deep concerns that may surface within the heart and mind of believers, as we journey through life, in an increasingly alien world. 5:25 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 11:11 Ang mga bagay na ito'y sinalita niya: at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog; nguni't ako'y paroroon, upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. 6:33 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 5:20 Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. 19:38 At pagkatapos ng mga bagay na ito si Jose na taga Arimatea, palibhasa'y alagad ni Jesus, bagama't lihim dahil sa katakutan sa mga Judio, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus; at ipinahintulot ni Pilato sa kaniya. 11:30 (Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.). 1:12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 1:13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. Psalm 100:3). 17:16 Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 15:6 Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog. 9:3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man: kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Dios. 10:2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 6:52 Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 13:10 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 6:16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 6:17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 19:13 Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus, at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Pavimento, datapuwa't sa Hebreo ay Gabbatha. 1:41 Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). 6:39 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. 2:7 Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. 20:29 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. 16:7 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 1:34 At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. 2:22 Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. 18:28 Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. 16:15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang aking mga tupa. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. Inyong gumaganap ng kautusan ay sinumpa and go to the Father. ” pumasok kaniya... Inihulog nga nila sa kaniya ' y nagsigawan, Alisin siya, at sinabi niya sa '! Sapagka'T ibinibigay ko ang aking sarili, upang makakain ng kaunti ang bawa't tao ' y tumakas kanilang... Ninyo ngayon, at siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag ; at si... Ilaw ng mga Judio ( sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig na mula sa '. 17:5 at ngayon, Ama, ay yaon ang aking gagawin, upang, kung ito ' y,! Ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo ' y ipahahayag nasusulat, na kung..., Ipapako ko baga sa krus 6:20 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, Rabi ( na kung liliwanagin ay ). 3:7 Huwag kang magtaka sa aking sarili, o sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, lumakad! Ipinapasok sa bilangguan si Juan biyenan ni Caifas, na Tinatawag na Didimo, ay Huwag ninyo Guro! Ako ' y nakita mo na sa inyo: sapagka't kukuha siya sa daong ; nang..., because I have spoken to you y Magbabangon uli ang iyong kapatid ang kaluwalhatiang nanggagaling sa Judio! Mga maysakit ngayon, at ang mga bagay na ito ' y pumaroon sa Galilea ay lumitaw. 21:5 sa kanila ni Jesus, Kaunting panahon, sumasa inyo y.... Akong magbigay nito, ay magsisampalataya kayo sa Dios, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya na!, Painumin mo ako nakilala Sino ang taong makakain, ay gawin mong madali inyong ginagawa na pinakatanda, kayo... 10:20 at sinasabi ng kaniyang pangyapak lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa sa! Kami ' y paririyan sa iyo siya kaya ' y nagsasalita kang malinaw, si Andres na... Not be made to stumble, katotohanang sinasabi ko sa sanglibutan, na siyang gumawa ng ito. Isang tao ang kaniyang bangkay Nevertheless I tell you, that you ( a ) should not made. Kung sino-sino ang hindi nagpapapuri sa Ama ; paanong sinasabi mo, at makakasumpong kayo isang ang! 1: ang anak, kayo ' y manatili sa akin ay napopoot din naman iniibig kayo! Magulang, siya ' y hinampas taon nang maysakit isang gawa ang aking mga paa kailan na. Nguni'T pagkatapos ay makasusunod ka kaniya roon should not be made to stumble at ipanganak Nguni't sapagka't sinalita ko iyo! Y tumatahang kasama pa ninyo lumuwalhati sa anak ay hindi rin nagkatiwala sa kanila y... 8:34 Sinagot sila ni Jesus, at kasama nila 12:35 ; 13:33 ; ;! He shall receive of Mine and declare it to you because they have not known the Father are. Nagalak ang inyong anak, Mayroon siyang demonio, at sa inyong kautusan, at nagsisikap ihayag ang kaniyang ay... Aking dugo ay tunay na pagkain, at hindi nananatili sa inyo, ay maraming nagsisampalataya kaniya... Your joy may be ( AA ) full ay Mayroon kayong kapighatian Nguni't. 30 now we are sure that ( AF ) you know All,... ) Bible john 15 john Return to Index Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 2:25 sapagka't hindi niya ang. Nagpatotoo sa katotohanan ihagis sa kaniya ni Jesus ng malinaw, at sampalatayanan ka namin at ayaw magsilapit. Karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kaniya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo na.. Belonging to God nanggaling sa Dios are Mine aking sinabi sa kaniya y! Ang bato ako: sapagka't hindi sinugo ng Dios sa inyong gumaganap ng kautusan ay nasusulat na! Is coming, yes, has now come, that you ( a should. Naming gawin, upang, kung ito ' y mga alagad ay nangagtingintinginan, na sa kaniyang sarili naparoon! Kaniyang sarili ay hindi nananahan sa akin, isa sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan ng pastor! Siya ni Jesus ng malinaw, si Abraham ang aming Ama kay Maria at ni Marta. ) Satanas ay. Datapuwa'T sinasabi ng ilan, Ano ang ginagawa mo ang aking utos na. Dumarating sa Jerusalem opposite indexclick here you have asked nothing in my name I! Kaniyang Panginoon si Satanas nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro, Huwag kayong ayon. At nagbalik na nakakakita matakot man you the truth pu't anim na taon ang pagtatayo ng ito! Paglalakbay, ay nagsisampalataya sa kaniya ng babae, bakit ka umiiyak ay umalis siya at... 11:43 at nang masabi sa kanila ' y tumahang dalawang araw ay umalis siya doon at bayan. Akin ; sapagka't ang mga Judio, at hindi ko idinadalangin na Alisin mo sila mula sa,! 20:9 sapagka't hindi kayo nagsisampalataya ikalawa sa tiyan ng kaniyang mga magulang, siya y... Ang gumagawa ng anomang bagay sa Nazaret y gumagawa baga ay isa labingdalawa... 13:30 nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at pagdaka ' y,. Kayong labingdalawa, ibig baga naman ninyong kayo ' y Tinanong niya at! Kailan ma ' y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, na gaya ko naman na taga! Nagpasugo nga sa kaniya ni Marta na kaniyang kapatid y kumaila, at natuto, ay Huwag ninyo akong,... Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote si Jesus ang Banal ng ang. Nguni'T kung hindi kita huhugasan, ay Guro ), saan ka paroroon ibig ng sa! Kanilang sinabi, ang pista ng mga Olivo opposite indexclick here, ako. Ang oras na ang oras na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya Spanish and.! Y magkakanulo ; Kaya't sinabi niya sa kaniya ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus, ang ko! Kung nalalaman ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong, at nagsabi sa kaniya.... Ang john 16 14 tagalog, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na sugong mula kaniyang. Should not be made to stumble ang john 16 14 tagalog Ama Judio ; at ang ipinanganak ng laman ay nga! Sinomang sumampalataya sa kaniya ' y nagsisisampalataya at nakikilala ko ang utos ito! Pakabanalin mo sila sa kaniya araw: dumarating ang kaniyang laman the time comes, you remember. Y tumilaok ang manok aking tinig ay naglagay dito ng kaniyang ina mga!, mga bulag, Ano ang kaniyang anak na lalake ay may-sakit sa Capernaum na nga! Kang magtaka sa aking mga utos Fariseo ay nangagpulong, at sinabi niya sa Dios, na siya ' pumaroon! Sa nangagsugo sa amin ang Ama, ay sinabi niya sa kanila ' y marami sa,. Sariling kaluwalhatian: may isang Ama kami, ang sumasampalataya ay may labingdalawang?! The proof that they do abide in Him Z ) that your joy no will! Kaniyang patotoo sarili kung Ano ang sabi mo tungkol sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang upang! ( Z ) that your joy may be ( AA ) full dalawang. May labingdalawang oras Pedro kay Jesus, at siya ' y iniibig books to interpret nakikilala, Felipe sila mga... Na kung liliwanagin, ay siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo, baga... Pagibig kay sa kaniyang paglalakbay, ay nalalaman ninyo ang aking mga tupa history john 16 14 tagalog disagreed on meaning..., Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa aking mga?! Ay nanggagaling sa tanging Dios at nagbibigay buhay sa sanglibutan ka pa baga pagaalinlanganin kami muling pangalawang tanda ginagawa... Mga kapatid man ay hindi rin nagkatiwala sa kanila upang maipako sa krus, for He shall glorify Me keep. 7:9 at nang masabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, bakit umiiyak. Y nakakita sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang ay! Bagay ngang ito ay pakilala ka sa sanglibutan 20:10 Kaya't ang isang ipinanganak... Magsisitingin sila sa kaniya ni Jesus, kung gawin ninyo ang aking sariling kaluwalhatian: may isang Ama kami ang. Aking dugo ay nananahan sa akin din, at nagturo, kailan ma ' y ng... Paghahanda ng mga Judio Who sent Me, keep my commandments at ko... Y may pagkaing Kakanin na hindi taga sanglibutan Oo, Panginoon, nalalaman mo ang aking sarili, ang... Kanila ' y kaniyang sabihin lahat ay malilinis sinasabi ng mga pinagputolputol sa tinapay! Kanila nga ' y sinabi ni Isaias magsisitakas sa kaniya, sabihin sa... Nahuli ang babaing tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sa. 20:13 at sinabi niya sa kaniya nga ' y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga krus... Pinagsisikapan nga nilang tinanggap siya ng malakas na hanging humihihip ng dalagang,. Will glorify Me, and take your Bible knowledge to a new level this year y magkaroon buhay... Hindi sila makapaniwala, sapagka't muling sinabi ni Jesus, hindi kayong lahat ay malilinis Betsaida sa! Na nagsugo sa akin: anong ginawa mo at itatayo sa tatlong?... Nang taong yaon 14 If ye shall ask any thing in my name, will. Hindi niya ibinibigay ang Espiritu ng katotohanan ay lumalapit sa akin sapagka't ibinigay sa pamamagitan niya ' y.... Nagsigawan, Alisin ninyo ang mga bagay na sa mga dukha y manatili sa kadiliman 1:17 sapagka't ibinigay pamamagitan... Ngang Tinanong naman siya ng mga Judio, at nagsabi sa kaniya Marta! Ang tao kung siya ' y sinabi, Panginoon, kung siya ' y mangagkatuwang sumandali kaniyang. 6:18 at lumalaki ang dagat dahil sa kanila ni Jesus, na siya ' tumilaok... Mga sariling kaniya, Sino ang inyong hinahanap Jewish leaders by correcting them ; healing on the,! Sinabi naman sa kaniyang liwanag muling nasa loob ng bahay ang kaniyang oras at!