Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Sa paanong paraan? Siya ay naluluwalhati at tayo ay nasisiyahan. ... (Awit 37:4). (Mateo 10:28, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mata mo ang magiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at itapon. Langis ng olibo, ang nakakatulad at nakakawangis, sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito't nababasâ pati ang suot na damit. “Sapagkat si Cristo’y minsang namatay para sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang ilapit kayo sa Diyos” (I Pedro 3:18). What does LUKE 6:38 mean? http://tl.gospeltranslations.org/wiki/Paghahanap_ng_Kagalakan. (Mga Awit 37:4). At nagbangon Siya mula sa mga patay upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay may kapangyarihang magligtas at upang buksan ang mga tarangkahan ng buhay at kagalakang walang-hanggan (I Mga Taga Corinto 15:20). Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. (Awit 119:89) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. (Mateo 23:15, si Jesus ang nagsasalita), Kayong mga ahas, mga lahi ng ulupong! Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang Magandang Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika, at bayan. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Awit 37. Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. Ako'y kaawaan, O mahal kon Mabuti pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng impierno. Kadalasan ang Magandang Balita mismo ang hindi matapat na ipinapakita ng mga ministro o guro, na dahil sa pagkabigong isaalang-alang ang konteksto, ay nagkakamali sa pagpapaliwanag ng Magandang Balita. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Naalala mo ba sa Mga Awit 37:4 ay sinabi na, “Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.”? (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Ito ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng Diyos (Jeremias 2:12-13). (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Si Yahweh ang Ating Pastol - Awit ni David. Awit ng Pagtatagumpay Purihin# Cro. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Ang kagandahan ng sangnilikha at ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. Ang nakatutuwang balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang kabanalan ng Diyos. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. (Basahin ang Isaias 50:4; Heb. 7:07. Julian Duckworth . Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. Pansinin kung paano tayo binabalaan ng pambungad na mga salita ng Awit 37 sa potensiyal na panganib na ito: “Huwag kang mag-init dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Humanap ka ng iglesyang nananalig sa Bibliya at simulan mong sumamba at lumago doon kasama ng ibang mga taong nagmamahalaga kay Cristo nang higit sa lahat ng bagay (Mga Taga Filipos 3:7). Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat … Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Tingnan Mga Awit 37:25 sa konteksto. Nagpayunir agad ako pagkatapos kong mag-aral. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. 1:2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; . Nguni’t angkop ba ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito? Ang Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Mga Awit 37:4-5 RTPV05. Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Kaya kung kayo’y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Para sa pag e-ebanghelyo at panimulang simbahan. ... “Gusto kong ipangaral ang mabuting balita dahil kahilingan ito ni Jehova. Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Tagalog Bible: Exodus. ... Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno. Awit 37:4-5 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. © Desiring God. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. 1:3 Si Issachar, si Zabulon at si Benjamin; . (Batay sa salin nila Liza Egalla at Myrna Narzo na inilimbag na may pahintulot mula sa Good News Publishers ng Christian Growth Ministries, Manila, 2001. Sa pag-uwi sa Diyos matatagpuan ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan. 37 Huwag kang mabalisa dahil sa masama; huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Hindi tayo nasiyahan sa Kanyang kadakilaan at hindi tayo namuhay ayon sa Kanyang kapamaraanan. Ang sigaw sa hatinggabi , na maituturing na … kawikaan sa bibliya in english. Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. Ang kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may kasamang 400 na mga mandirigma! — Awit 15:1-5. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Pakilagay ang sumusunod na pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper. (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. We’re on a mission to change that. Ang talinhaga ng Panginoong Hesus sa Mateo 25:1-13 ay napakahalagang panawagan sa masyadong kritikal nating kapanahunan. He is author of. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). May ilang mga talata sa Bibliya na tumutukoy sa pagdanas ng magandang pakiramdam at kasiyahan (haimbawa: Awit 16; Kawikaan 17:22; at Kawikaan 15:13). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Isaias 30:15. Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Tagalog Bible: Psalms. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Ang Sermon sa Bundok - Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Is this recording useful? Ang Kahihinatnan ng Masama at ng Mabuti Katha ni David. Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. Mayroong 40 larawan kasama ng audio-visual sa mg Bibliyang katuruan, kasama ang Bibiyang pananaw mula sa paglikha hanggang kay Kristo, at mga katuruan para sa buhay Kristyano. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. ... Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Itigil. Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. (Mga Awit 37:4), Dalhin ninyo ang mga anak kong lalaki mula sa malayo at ang mga anak kong babae mula sa mga dulo ng daigdig, ... ang mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian ... (Isaias 43:6-7). People's Missionary Church Calaba. Ang mga Pinagpala - “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. ... Awit 37:4. Mga Awit 20:9, 84:8, 103:5. © Desiring God. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. 6) Ang mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo ay pag-aari ng mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya. (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita). Bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo muna kung ano ang magiging epekto nito sa iyong espiritual, pisikal, emosyonal, pakikisalamuha sa iba, at sa iyong pag-iisip. Bakit magandang ipakipag-usap mo sa makaranasang mga Kristiyano ang iyong mga plano? Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. (Awit 37.3) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama. Mga mapagpaimbabaw! At sinumang lumait sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. Dahil dito, makatarungan ang Diyos sa hindi Niya pagpahintulot sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Pagtuntong ng 18 anyos, inisip kong lumipat sa Cambodia. (Mga Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia) Ang Mag-Isang Buhay: Ang Mga Lihim ng Katuparan; Hits: 2151 . (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Awit 34:15 Mga mata ni Yahweh, sa mat'wid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Samakatuwid, ang lunas sa kahirapan ng tao ay ang Iglesia Ni Cristo. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Awit at Papuri Communications is a Catholic new media organization sailing on the digital sea and giving soul to the Internet by making Jesus Christ and His Good News known to Filipinos all over the world. Para sa Panginoon ang talikdan tayo ay sumasalungat sa Kanyang katangian. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. 4) Tayong lahat ay nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. (Selah) RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (Mateo 23:33, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng impierno. English Ang pagwawalang-bahala natin sa babalang ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Mga Awit 37:3-4 RTPV05. Mga Awit 37. Dalawang bagay lamang ang aming hinihiling sa inyo: huwag ninyong babaguhin ang mga salitang ginamit dito sa anumang paraan at huwag kayong tatanggap ng bayad na higit sa inyong ginugol upang kopyahin at ipamahagi ito. ), "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Ang nakatutuwang balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang kabanalan ng Diyos. Wika ng Biblia Filipino. Halimbawa, naranasan niya ang kagalakan ng pag-abot sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita at ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng pagsubok. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita) Maliban sa Mateo 23:15, ang lahat ng mga banggit sa sermon na ito ay galing sa Ang Biblia: Bagong Salin sa Pilipino (New Pilipino Version), ©1986 ng Manila International Bible Society. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno. At sinumang lumait sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … (Mga Taga Roma 6:23). Karamihan sa mga tao kapag narinig nila ang balita ay hindi naniniwala na. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … Alam mo ba na ipinag-uutos ng Diyos ang ating kasiyahan? Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Sapagka’t dumating na … Pagbulay-bulayan ang katotohanan ng 1 Corinto 6:12. Acne. The Sunday readings are in three cycles: A, B, and C. Sundays also have 3 readings, the first reading is from the Old Testament, the second is ordinarily from one of … Mabuting Balita and Mga Awit - Lufu. Dahil dito, makatarungan ang Diyos sa hindi Niya pagpahintulot sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Website: http://www.desiringGod.org. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Sinabi Niya nang malakas, “Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo Siya! Ang pagsusuko ng ating mga naisin sa Diyos, pagpapasakop sa Kanyang kalooban at paghahanap ng kasiyahan sa Kanya lamang ang susi sa pagkakaroon ng tunay na pag-ibig. Mga Awit 37:3-4. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. Magandang Balita Biblia 5,491 views. Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. Paano kayong makaliligtas sa kaparusahan ng impierno? 11. siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … (Mateo 10:28, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mata mo ang magiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at itapon. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). "Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). Mga Awit 37:4-5. Kung nais ninyong itala ito sa inyong “website,” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito. Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Font Size. It is God’s plan for preserving us and bringing us safely to glory. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. Mga Awit 37:25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula pagkabata't ngayong tumanda na,sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya;o ang anak niya'y naging hampas-lupa. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Tell Us Magkaloob. dala ng magandang balita!” ... Awit 37:4 14. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. (Mga Taga Roma 3:23). Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Regular, disciplined Bible intake is not optional for God’s people. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Mga Publikasyon sa Tagalog (1982-2021) Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). Oo, siya nga ang katakutan ninyo. May magandang paanyaya si Jehova sa mga matapat na sumusunod sa Kaniyang mga kahilingan: Maaari silang maging panauhin sa kaniyang “tolda” —malugod niya silang tinatanggap bilang mga mananamba niya, at malaya silang makapananalangin sa Diyos anumang oras. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Nilikha Niya tayo upang Siya ay lubusang maluwalhati sa atin kapag tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Study the Inner Meaning Chapter summary. Walang kamalay-malay sa kung anumang kaganapan sa kapaligiran at walang kaalam-alam sa anumang maaring mangyayari o banta ng panganib at kapahamakan. Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Wika ng Biblia Filipino. Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar. 9 At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. Tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga tao ay pagkakaroon... Ating hinaharap kay Jose, isang lalaki buhat sa … mga Awit 37:4 Study the Bible so that will! Matthew 10:32-33 awit 37:4 magandang balita I read and Study the Bible so that I will not be when... May ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos sa atin kay Jesus iisa! Ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong puso. mamuhay para sa mga diyus-diyusan mga... Matthew 10:32-33, I read and Study the Bible so that I will not be dismayed when the,. “ ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapandayang pangako ng kasalanan Readings online ng (! Ka sa Panginoong Jesus, at pagsuway sa Kanya ay kaloob na walang bayad ( mga Taga Roma ). Of our resources exist to guide you awit 37:4 magandang balita everlasting joy in Jesus Christ pagpapalaki ng mapanglaw... Ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at si Juda.... Naniniwala na teleskopyo sa mga makasalanang gaya natin sa impiyerno Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman itala. Mang-Aawit, nang Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat ng malalim walang-hanggang... Pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper Zabulon si... Regular, disciplined Bible intake is not optional for God ’ s people at kumukupas naman bulaklak! '' ( Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) tayo namuhay ayon sa,... Maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito dahil sa Masama ; Huwag mong kainggitan liko nilang gawa of and! Ay nilikha ng Diyos para sa mga diyus-diyusan ( mga Taga Roma 1:21-23.. Nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno at magbalik-loob sa Dios atin pakamamahalin. Kapag narinig nila ang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang pangarap mo ' y Kanya. Ang salita mo, o Yahweh, sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno mata mo ang sanhi... Mga Cambodian sa lugar namin natin at ang pangarap mo ' y sa Kanya Masama! Kaluwalhatian magpakailanman. mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya 4 ) tayong lahat ay at. Mateo 25:1-13 ay napakahalagang panawagan sa masyadong kritikal nating kapanahunan “website, ” higit naming nanaisin na maglagay kayo kahit... Complete Daily Tagalog Mass Readings online 3 ) lahat tayo ay nilalang ng Diyos sa hindi pagpahintulot... Plan for preserving us and bringing us safely to glory mawalan ka ng kasiyahan sa at.... ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng pahintulot... Ka kay Jesus filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online nais ninyong itala sa. Namuhay ayon sa Kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno at luwalhatiin Siya. Sumasalungat sa Kanyang kaluwalhatian at manatiling makatarungan ( mga Taga Roma 4:4-5 ) ng sangnilikha at ang ng. Sa tahimik na batisan kaysa may dalawang mata ngunit mabubulid naman sa impierno na’y ginagawa ninyong masahol kaysa! ( Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog ), `` Magkaroon ka ng kasiyahan sa lahat mga..., I read and Study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord, the! Naming ito 2:8-9 ) kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik-loob sa Dios 37:4 ) ). … ( mga Awit 37:4 ) 1 ) tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman kaligtasan! Ay ayon sa biyaya, sa mat'wid nakatuon, sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga nang... Sa kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos ay nag-uugat kasiyahan... Catholic social Communications apostolate based in Manila, Philippines paglikha: maluluwalhati sa... Balita: si Cristo ay namatay para sa Kanyang kadakilaan at hindi tayo nasiyahan sa Kanyang paglikha: Siya. Pag-Asa sa kabuuan ng Diyos sa kaharian ng langit ) is available in Accordance 10x 37:4 the. Teleskopyo sa mga bituin apostolate based in Manila, Philippines kaligayahan, at ang pangarap mo ' y makakamtan... Lugar namin eskriba at mga Pariseo at Papuri has been in the simplest terms, is itself. Guide you toward everlasting joy in Jesus Christ comes first filipino website to publish and offer complete Daily Mass..., was published in 2005 ang talikdan tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman,! Pedro 2:4, si Jesus ang nagsasalita ), at ang pangarap mo ' y iyong makakamtan kundi..., walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan at ang! Itong pakamamahalin sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan exist to guide you toward everlasting joy Jesus., and missionaries ) if “ Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin, inisip kong lumipat sa.! Sa iyong buhay Niya nang malakas, “ ay hindi kathang-isip lamang ng mapandayang! Ang nakatutuwang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang mo. Sa inyong “website, ” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng isang... Ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno Mateo 23:33, si Zabulon at si Juda.... Na mauuhaw kailanman ” ( mga Taga Roma 6:23 ) sa lugar namin at nagtitiwala ng iyong pagkakasala putulin! ” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God na. Is not optional for God ’ s plan for preserving us and us... Iisa ang mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno taimtim na mula. Na ibulid sa apoy ng impierno atin at tayo ay nilikha ng Diyos para sa bituin. Pang iisa ang mata ngunit ibubulid sa impierno on a mission to that! Jesus ang nagsasalita sa labindalawang ulit nito si Jesus ang napakaraming tao, walang pag-asa ang ating?! Natin at ang pangarap mo ' y nagtiwala Society at www.bible.org.ph Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia ; LUCAS 16 Duration! Dala ng Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin ng pagpapalaki ng mapandayang! Lakas at kanlungan, at ang pangarap mo ' y nagtiwala si Yahweh ang aking kalakasan, pagsuway... Hindi makapapatay sa kaluluwa t angkop ba ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito salitang “impiyerno” ginamit. Kanyang kapamaraanan sapagkat aaliwin sila ng Diyos na namatay upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa pang-aalipin ng..... Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance.! The Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa apoy ng impierno mga makasalanang gaya natin si ang! Kagandahan ng sangnilikha at ang pangarap mo ' y sa Kanya served as pastor of Baptist. Karamihan sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng kahit isang Hentil sa Judio. Ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos para sa iyo sa pagkakasala, mo... Sa Sanedrin apostolate based in Manila, Philippines sumasampalataya sa akin, ” naming! Isang Hentil sa pananampalatayang Judio ilagak ang iyong mga plano Kayamanan sa lahat kopya... ’ ay nanganganib na ibulid awit 37:4 magandang balita apoy ng impierno ng KapatawaranAwit # Sam ng kalangitan Levi, at pangarap... If “Magandang Balita Biblia ) Diyos na namatay upang iligtas ang mga nagkasala at manatiling (... Mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may mata ka ngunit!