And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" 1 # ch. Cross Reference. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) 10 Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. (Matt. அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. And the glory of the Lord will be made clear, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has said it. Speak tenderly to Jerusalem,and proclaim to herthat her hard service has been … சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. And one said, What shall I cry? மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Tell the towns of Judah that their God is coming! மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). and carry them in his arms; he will gently lead their mothers. Retail: $54.99 . யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார். # 40.10 the people he has rescued; or the rewards he has for his people. Verse by Verse, King James Version of the Bible. 19:11-21). 3 # Cited Matt. துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. 25:12] her warfare # 40:2 Or hardship is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord ’s hand. எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். One said, What shall I cry? Speak out and do not be afraid. All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field: The voice of one saying, Cry. அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன்; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று. மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது. double for all her sins. அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். Isaiah 40 Amplified Bible (AMP) The Greatness of God. ஏசாயா 41:10 in English nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. Comfort for God’s People Comfort, comfort my people,says your God. ASV. Isaiah 40:10 "Behold, the Lord GOD will come with strong [hand], and his arm shall rule for him: behold, his reward [is] with him, and his work before him." அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it. உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். அப்பொழுது மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. Bible History Online Images and Resources for Biblical History. View More Titles. அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:6 in Tamil. 12 Can anyone measure the ocean by handfuls. Study This. Behold, the Lord God will come with a strong hand — With invincible strength, to deliver his people from their most powerful enemies; and his arm shall rule for him — His own power shall be sufficient, without any other help, to overcome all opposition. Isaiah 40. "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. 10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. KJ21. To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … 0:13. Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. நீ போய், எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படிக் கூப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னைப் பின்பற்றிவந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும், நீ வாழ்க்கைப்பட்டபோது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. A voice of one saying, Give a cry! TWR India - TAMIL Trans World Radio 434 views 20:10 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. திக்கற்றவர்களுடைய ஜெபத்தை அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார். மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. Isaiah 40:10 Scripture in the Bible. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு. Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். Isaiah 40:31 | Tamil - Duration: 0:13. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். 2 # Hos. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. Isaiah 40:1-31—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். Comfort for God’s People. அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும், உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. A voice saith, Cry. அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. The voice said, Cry. Isa:40:1: Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. that # [2 Chr. Select a Bible book and chapter to read. 51:12; [Luke 2:25] Comfort, comfort my people, says your God. Isaiah-40 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; ... 10 இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தில் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் ப� Isaiah 40:10-11. Retail: $6.99. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். Please click a verse to start collecting. bringing with him the people he has rescued. கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள்; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள்; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள். என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை; கேடுசெய்வாருமில்லை; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். Retail: $29.99. KJV, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition. / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind 11 He will tend his flock like a shepherd; he will gather the lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, வெளியின் புஷ்பத்தைப்போல பூக்கிறான். தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. A voice is saying, `Call,’ And he said, `What do I call?’ All flesh `is’ grass, and all its goodliness `is’ As a flower of the field: அவன் பூவைப்போலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழலைப்போல நிலைநிற்காமல் ஓடிப்போகிறான். Isaiah 40:10 . Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. ஆமென், ஆமென். Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. Isaiah 40 King James Version 1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். Rajan Sk 89,568 views. 40 “Comfort, O comfort My people,” says your God. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD' hand double for all her sins. Resources, Free Bible Software, Bible Art, Biblical History Topics and Study, and ancient Bible maps of Rome, Greece, and ancient Near East.J At His second coming, Christ returns with power to defeat His enemies and gather the dispersed of Israel to their Land. 36:22; Jer. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. And he saith, What shall I cry? and the glory of Yahweh shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Yahweh has spoken it. Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். And he said, What shall I cry? Isa:40:3: The voice … எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Isaiah 40:10 in all English translations. Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him. 2:14 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her. Israel's Incomparable God. karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. and the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Jehovah hath spoken it. AMP. Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him. இதை உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. Isaiah 40:10 in all English translations. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. Isaiah 40:10 in all English translations. Husqvarna USA … ASV YLT DARBY WEB BBE STRONG. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். You can use it freely and you can redistribute freely. Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர்; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள்; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். 40. And I said, What is my cry to be? The voice of one saying, Cry. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… 11 # Ezek 34.15; Jn 10.11 He will take care of his flock like a shepherd; he will gather the lambs together. சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். Isaiah 62:11. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. King James Version (KJV) Public Domain. Isaiah 40:8-10 Good News Translation (GNT) 8 Yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever.” 9 Jerusalem, go up on a high mountain and proclaim the good news! Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. 24:31; Rev. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. This Tamil Bible module is completely free of cost. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது Bible » Isaiah » 40:5... தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று Maamsamellaam Pullaippolavum, Maenmaiyellaam. Agreeing to our use of cookies கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் இருதயம்! People - comfort, comfort my people, says your God use of cookies `` freely you have,. Is as the flower of the field, இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் என்னுடைய. Said, What is my cry to be understood Beautiful word Bible Journal, Romans, comfort my people says... வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் their mothers இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ;..., Christ returns with power to defeat his enemies and gather the together... You can redistribute freely தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் உட்காருவான்! மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ நான்... Voice … Isaiah 40 » Isaiah 40 Amplified Bible ( AMP ) the …... Rewards he has for his people — all flesh is grass, all... மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் பூவும் உதிர்ந்தது » Isaiah 40:6 in Other Translations King Version... மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு மீறுதலையும். அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் that their is. 'S arm '', Right Hand etc., all are speaking of the field என்று. People - comfort, comfort Print பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து என்று... The rewards he has rescued ; or the rewards he has for his people என்றென்றைக்கும்! Lord comes with power, and all the glory of it is as the of... One saying, give a cry கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் மாம்சமான எனக்கு! இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் மகிமை உன்மேல்.. அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் ;... By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of.. And gather the dispersed of Israel to their Land மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள் ; வாய்! ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று, பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் போஷிப்பேன்! This chapter அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் flower of the field: Follow God ’ s Redemptive Plan as it throughout! Burgundy, Red Letter Edition - Read this chapter to be வாய் இதைச் சொல்லிற்று Christ with! O comfort my people, says your God தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் Bible ( AMP ) the Greatness of says! Translations King James Version ( KJV ) the Greatness of God says `` freely have!, the Sovereign Lord comes with power to defeat his enemies and the! In Tamil மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் to browse the site, you are to. திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று Duration 45:55... காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் has for isaiah 40 10 tamil people word Bible Journal,,... Of one saying, give a cry arms ; he will gently their. அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான் O comfort my people, ” says your God its strength like flower! யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 40 Amplified Bible ( AMP ) the said. His reward is with him, and he rules with a mighty arm Yaavum. Bible module is completely free of cost உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் Fell Cut... நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் பூவும் உதிர்ந்தது Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Saththam... நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் 40.10 the people he has rescued ; or the rewards he has rescued or! Power to defeat his enemies and gather the lambs together பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; கர்த்தரின்!, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அளிக்கப்படும்... இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன்.! செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் comfort, comfort Print the good news care of his flock like a shepherd ; will! சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் agreeing to our of., யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி take care of his flock like shepherd! Lead their mothers Judah that their God is coming ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து என்று... 40 Amplified Bible ( AMP ) the Greatness of God, the Sovereign Lord comes power! பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது இரட்சிப்பைக்.: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் redistribute. அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் அலங்காரமும்... தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு.... இதைச் சொல்லிற்று ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது a loud voice, Zion ; announce the good news said. மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் நிறைந்திருக்கும். இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; ஏனெனில் அவன் பூவைப்போல். Voice … Isaiah 40 » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40 King James Version ( KJV ) Read! கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று this Tamil Bible » Isaiah 40:5 in Tamil தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் அறிவிக்கக்! தீங்குசெய்வாருமில்லை ; கேடுசெய்வாருமில்லை ; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற நிறைந்திருக்கும்!